مرکزی مینیو کھولیں

ویکی شیعہ β

تبدیلیاں

واقعہ حکمیت

14 bytes added, 17:32, 7 جنوری 2017
م
کوئی ترمیمی خلاصہ نہیں
{{اصلی|خوارج}}
گروہی از یاران امام از ہمان آغاز با حکمیت مخالفت کردند و آن را بہ منزلہ [[ارتداد|برگشت از دین]] و شک در ایمان شمردند.<ref>ابن مزاحم، وقعۃ صفین، ۱۳۸۲ق، ص ۴۸۴؛ بَلاذُری، جُمَل من انساب الاشراف، ج ۳، ص ۱۱۱-۱۱۲</ref> برخی نیز بعدا بہ استناد دو آیہ قرآن (مائدہ:۴۴؛ حجرات:۹) خواہان ادامہ جنگ با [[معاویہ]] شدند و پذیرش حکمیت را [[کفر]] دانستہ و از آن توبہ کردند. آنان از امام خواستند از این کفر توبہ کند و شروطی کہ با معاویہ نہادہ است، نقض کند. اما امام نقض حکمیت را نپذیرفت. پس از توقف جنگ و بازگشت امام بہ کوفہ و معاویہ بہ [[شام]]، مخالفان حکمیت از امام علی جدا شدند و بہ قریہ حروراء نزدیک [[کوفہ]] رفتند.<ref>ابن مزاحم، وقعۃ صفین، ۱۳۸۲ق، ص ۵۱۳-۵۱۴؛ بلاذری، جُمَل من انساب الاشراف، ج ۳، ص ۱۱۴، ۱۲۲؛ طبری، تاریخ، ج ۵، ص ۶۳، ۷۲، ۷۸؛ مسعودی، مروج، ج ۳، ص ۱۴۴</ref> بدین گونہ گروہی بہ نام خوارج ظہور کردند.
-->== پانویس حوالہ جات=={{پانویس۲حوالہ جات|2}}
== منابع ==
{{منابعستون آ|2}}
* آبی ابوسعد، ''من نثر الدر''، وزارۃ الثقافہ سوریہ، دمشق.
* ابن ابی‏ الحدید، ''شرح نہج البلاغۃ'' تحقیق: محمد أبوالفضل إبراہیم، دار إحیاء الكتب العربیۃ، ۱۳۷۸ش - ۱۹۵۹م. (نسخہ موجود در نرم‏ افزار مکتبۃ اہل البیت، نسخہ ۲.۰)
* مطہر بن طاہر مقدسی، آفرینش و تاریخ، ترجمہ: محمد رضا شفیعی کدکنی، تہران، آگہ، چ اول، ۱۳۷۴.
* یعقوبی، احمد، ''تاریخ یعقوبی''، بیروت، دارصادر.
{{پایانستون خ}} 
{{صدر اسلام کے واقعات}}
{{امام علی (ع)}}
-->
[[fa:حکمیت]]
[[ar:التحكيم]]
20,173
ترامیم